Christian Assemblies International – een Pinkstergemeente

Flags representing the countries where Christian Assemblies International exists Australia USA France Germany Switzerland Poland Russia South Africa Sweden Spain Italy Austria Netherlands New Zealand Canada Great Britain Greece

Verwante kerken

Flag of Ulster Flag of Malawi Flag of Pakistan

Wij zijn een Bijbelgelovige pinkstergemeente die in vele landen over de hele wereld het Woord van God verspreidt en discipelen maakt. Onze huisgroepen ontmoeten op iedere woensdag en zondag voor Bijbelstudies en christelijke omgang. Wij geloven en weten dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is en dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Al onze leden hebben hetzelfde patroon van verlossing van zonde volgens het Nieuwe Testament ervaren: bekering, de waterdoop door volledige onderdompeling en de doop in de Heilige Geest (het ontvangen van de Heilige Geest met als bewijs het spreken in tongen). Deze drie stappen om een Christen to worden, zijn beschreven in HANDELINGEN 2:38 en hebben onze levens veranderd. Iedereen moet wedergeboren worden om het Koninkrijk van God in te kunnen gaan (zie JOHANNES 3:1-5) en om het eeuwige leven te ontvangen, dat om niet (dus gratis) beschikbaar is voor iedereen.

Door het geloof in Jezus Christus hebben we het voorrecht om telkens weer wonderen te zien die levens veranderen, zoals bijv. miraculeuze genezingen. Wij geloven dat de Bijbel betrouwbaar is en lezen de Statenvertaling, de meest getrouwe Nederlandse vertaling.

Het ware Christendom

  • Onderzoek waarom je de Bijbel kunt vertrouwen als zijnde het onfeilbare Woord van God!
  • Als je ziek bent, lijdt of gevangen zit in een verslaving, wil God je bevrijden en genezen.
  • Deze gemeente weigert te buigen voor de hedendaagse politieke correctheid; daarentegen verkondigen wij de oude bijbelse paden zonder compromis.
  • Ontdek de ware afkomst van de moderne volken/naties en de fascinerende waarheid van waar de bijbelse naties Israël en Juda zich tegenwoordig bevinden. (Brits/nationaal Israël)

Over deze Gemeenten...

Christian Assemblies [Europe] International, die door "Pinksteren" beïnvloed is, bestaat uit huis groepen, die zorgen voor de steun en gemeenschap waarin elke nieuw geboren christen over Gods Wegen kan leren - in zijn nieuwe leven. Wij genieten een hechte familiesfeer en helpen elkaar in zowel geestelijk als praktische opzicht, zoals in de Bijbel omschreven is; een christelijk leven, elke dag van de week.

Christelijke gemeenschap - God prijzen - Bijbelse gesprekken: Hoofdbijeenkomst NederlandChristelijke gemeenschap - God prijzen - Bijbelse gesprekken: Hoofdbijeenkomst Nederland

Vergeleken met de meer charismatische, hedendaagse stijl van aanbidding elders, zijn wij vrij conservatief en houden vast aan veel van de "oude paden" van onze voorvaders. Zij hebben hun geloof en overtuigingen stevig gebaseerd op GEHEEL de Bijbel, beide het Oude en Nieuwe Testament en wij hebben een groot deel van onze leer en wijsheid verkregen van deze trouwe pioniers (zie JESAJA 46:9). Op deze site vind je meer over ons geschiedenis, getuigenissen van Gods levensveranderende kracht, en overtuigend bewijs die de waarheid van Gods Woord aantoont.

God kan Zichzelf door het verstand openbaren, want Hij verwijst naar Zijn vakmanschap (de sterren, werelden en universum): "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk" (PSALM 19:2). Of bedenk de moderne wetenschappelijke ontdekkingen hoe bijvoorbeeld een menselijk ribbeen weer kan aangroeien en hoe stamcellen in het merg kunnen veranderen in andere cellen die nodig zijn voor de bouw van ons lichaam, waardoor we een beetje begrijpen hoe God Eva schiep uit Adams rib. Aan de andere kant, zal Hij alleen hen die Hem zoeken door "de deur van het geloof" de weg wijzen, want Hij zal Zijn geloof schenken aan die persoon die de waarheid zoekt, waardoor men direct contact met God maakt en de gezegende verzekerdheid ervaart van Zijn vergeving en verlossende genade. "Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water" (HEBREEËN 10:22).

Wij hopen dat je onze website interessant en ook uitdagend genoeg vindt om na te denken of JIJ gereed bent om voor de Schepper staan en gericht te worden over je daden hier op aarde en over de dingen die je van Hem kreeg. In Zijn Wil, de Bijbel, zie je duidelijk dat niemand van ons "gereed is" maar dat wij ons moeten vernederen en overgeven aan Jezus Christus die ook voor jou gestorven is. Vervolgens herrees voor onze behoudenis van het Oordeel. Alleen door in Jezus Christus te geloven, zullen wij gered zijn als onze ogen zich voor het laatst sluiten. "En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel” (HEBREEËN 9:27).

Herboren - volledige onderdompeling - nieuw leven in Christus! Waterdoop in Nieuw-Zeeland...Herboren - volledige onderdompeling - nieuw leven in Christus! Waterdoop in Nieuw-Zeeland...

Bedenk wel: Jezus Christus kwam in deze wereld om aan het kruis te sterven voor een zondige en verloren mensheid, en om ons Zijn Liefde te tonen. Door de dood van Christus en de triomferende herrijzenis welke God voor Hem voorzien had, heeft Jezus het legale recht gegeven aan iedere levende ziel - man, vrouw en kind op deze aarde – om hersteld te worden tot Zijn Gezin (dit gaat zelfs verder dan de voormalige positie van Adam en Eva in Eden en hun relatie die zij hadden met God). De verlossing die Hij ons biedt, houdt in redding, eeuwig leven en de genezing van al onze ziektes die wij hebben moeten doorstaan vanwege onze tegenstander, satan. Jezus stierf in plaats van ons, als vervanging voor ons rebellie en overtredingen, op de kruisigingsboom vlak bij Jeruzalem. Hij nam onze zonden op Zich, betaalde onze straf van af gescheiden zijn van Zijn Heilige Vader, veroorzaakt door de ongehoorzaamheid van Eva en Adam, en opende de deur van verlossing voor allen die boete doen en Gods Wil gehoorzamen zoals in de Bijbel te zien is.

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe" (JOHANNES 3:16). "Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden" (JESAJA 53:5).