Algemene Vragen

 1. Als God liefde is, waarom liet Hij dan Zijn Zoon sterven?
 2. Waarom moet ik tot een kerk behoren, kan ik God niet alleen volgen?
 3. Wat is zonde?
 4. Hoe leer je God kennen?
 5. Wat gebeurt er met hen die nooit van het evangelie gehoord hebben?
 6. Wat gebeurt er als ik dood ga?
 7. Bestaat de hel? Wat is dat?
 8. Ik heb een verslaving die ik niet kan overwinnen. Kan God mij helpen? Hoe?
 9. Hoe kan een goede God het kwaad scheppen?
 10. Wat is de betekenis van jullie logo?
 11. Houden jullie de Sabbath? Welke dag?
 12. Kunnen we een affiliatie aan gaan met jullie gemeente?

 1. Als God liefde is, waarom liet Hij dan Zijn Zoon sterven? 

We moeten ons de verschrikkelijke consequenties van zonde realiseren. "Want de bezoldiging der zonde is de dood" (ROMEINEN 6:23). We moeten ons ook realiseren dat we allemaal zondaars zijn, hoe goed we ook denken te zijn: "Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook NIET ÉÉN (…) Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods" (ROMEINEN 3:10,23). "En zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving" (HEBREEËN 9:22). Daarom werden er ten tijde van het Oude Testament dieren geofferd om de zonden te bedekken. Het was Gods eeuwige plan om Zijn enig geboren zoon Jezus Christus te geven om te sterven aan het kruis voor de verlossing van de mensheid. "Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?" (HEBREEËN 9:13-14) "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe" (JOHANNES 3:16)

[Begin van de pagina

2. Waarom moet ik tot een kerk behoren, kan ik God niet alleen volgen? 

Naar een kerk gaan redt je niet, maar je zou erheen moeten willen gaan WANT je bent gered en je zou onmiddellijk samen willen zijn met gelijkgezinde broeders en zusters die dezelfde ervaring hebben gehad… Er zou een 'geestelijke en natuurlijke' honger behoren te zijn om samen te komen met andere christenen om alles te weten te komen!

De Bijbel zegt duidelijk dat God ons in een kerk heeft geplaatst om geleerd, getraind en gedisciplineerd te worden. Net zoals Jezus twaalf doodgewone mensen nam en die tot Zijn discipelen maakte, zo is de kerk ervoor om de leden te helpen, te trainen en grondig te leren. De hele kerkadministratie is door God ingezet zoals we in de volgende schrift kunnen zien:

"Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, TOT OPBOUWING DES LICHAAMS VAN CHRISTUS; Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de MATE VAN DE GROOTTE DER VOLHEID VAN CHRISTUS" (ÉFEZE 4:11-12)

God heeft ons in de kerk gezet die Hij heeft gegrondvest, om het nieuw bekeerden mogelijk te maken hun geest, ziel en lichaam te ontwikkelen naar Zijn wil. Zoals ieder deel van het lichaam een bepaalde functie heeft maar toch deel is van het geheel, zo moeten wij als christenen passen in de kerk waarin God ons heeft geplaatst en onze rol vervullen.

"Want ook het lichaam is niet één lid, maar VELE ... Maar nu HEEFT GOD DE LEDEN GEZET, een iegelijk van dezelve IN HET LICHAAM, gelijk HIJ GEWILD HEEFT... Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node ... En GIJLIEDEN ZIJT HET LICHAAM VAN CHRISTUS, en leden in het bijzonder. En God HEEFT SOMMIGEN IN DE GEMEENTE GESTELD, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars ..."(1 KORINTHE 12:14-28)

Waarom zouden we ons willen terugtrekken van zulke beloftes in de Bijbel? God heeft in zijn Woord verklaard dat Hij ons in een kerk zal zetten met pastoren en leraars om ons voor te bereiden op de terugkeer van Zijn Zoon, Jezus Christus. Geen wonder dat God van ons verwacht de volgende waarschuwing in acht te nemen:

"En laat ons OP ELKANDER ACHT NEMEN, tot OPSCHERPING der liefde en der goede werken; En laat ons onze onderlinge bijeenkomst NIET NALATEN, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar ELKANDER VERMANEN; en dat ZOVEEL TE MEER, als gij ziet, dat DE DAG nadert" (HEBREEËN 10:24-25)

[Begin van de pagina

3. Wat is zonde? 

De Bijbel zegt: "want de zonde is de ongerechtigheid" (1 JOHANNES 3:4)

Overtreden van de wet betekent het breken van Gods geboden, bijvoorbeeld de Tien Geboden en vele andere morele wetten in de Bijbel, die Hij heeft gegeven om door iedereen opgevolgd te worden.

Ieder keer als je liegt, steelt, je ouders niet eert, overspel pleegt, jaloers bent of niet geeft om God, bega je een zonde. We zondigen niet alleen als we iets slechts doen, maar we worden ook gericht naar het goede dat we NIET gedaan hebben: "Wie weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde" (JAKOBUS 4:17). Dit betekent echt dat we ons hele leven in zonde leve, tezij we het voor God leven. "En wat uit het geloof niet is, dat is zonde" (ROMEINEN 14:23). God laat geen enkele "kleine" zonde toe - of het nu een moord is of 'gewoon een leugen,' IEDERE zonde zal ons scheiden van God en alleen als we NU beslissen om Jezus Christus te volgen kunnen we gered zijn: "Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood" (OPENBARING 21:8).

[Begin van de pagina

4. Hoe leer je God kennen?  

Velen stellen zich tevreden met slechts een oppervlakkige kennis van God. Maar Hij wil een nauwe relatie met eenieder van ons! "En dit is het eeuwige leven, DAT ZIJ U KENNEN, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt" (JOHANNES 17:3).

Om God te kennen moet je Hem zoeken: : "Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dengenen, die Hem IJVERIG ZOEKEN" (HEBREEËN 11:6). God zoeken betekent, onder andere, ZIJN WOORD LEZEN, de Bijbel - want God IS het Woord (zie JOHANNES 1:1). En door het te bestuderen kunnen we Hem leren kennen.

We kunnen ook tot God BIDDEN dat Hij Zichzelf aan ons openbaart: "Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet" (JEREMÍA 33:3). "Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord" (PSALM 40:1).

God "heeft uit één bloede het ganze geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd, en de bepalingen van hun woning; OPDAT ZE DEN HEERE ZOUDEN ZOEKEN, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons" (HANDELINGEN 17:26 e.v.).

Het is van het grootste belang God en Zijn wil voor ons te kennen: "De HEERE heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, die God zocht" (PSALM 14:2). Omdat, als we God gaan kennen, dan zullen we ook leren naar Zijn wegen te wandelen: "Zij beleiden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt" (TITUS 1:16). "En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren" (1 JOHANNES 2:3).

[Begin van de pagina]  

5. Wat gebeurt er met hen die nooit van het evangelie gehoord hebben? 

"De Heere … is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen" (2 PETRUS 3:9). We kunnen er zeker van zijn dat God een rechtvaardige God is. "Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid" (PSALM 98:9).

Iedereen heeft gevoel voor goed en kwaad, zelfs al hebben ze nooit gehoord van het Evangelie. Het werk van de wet is 'geschreven in hun geweten': "Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, dezen, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet. Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun GEWETEN medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende." (ROMEINEN 2:13-15)

Echter heeft niemand een excuus – iedereen zou genoeg van God moeten weten alleen al door kijken om je heen naar de schepping: "Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn" (ROMEINEN 1:20). Bovendien hebben de meeste volken genoeg gelegenheid het evangelie te horen: de Bijbel is nu vertaald in meer dan 2.233 talen, die meer dan 95% van de wereldbevolking bereiken!

[Begin van de pagina]  

6. Wat gebeurt er als ik dood ga?  

"En gelijk het den mensen gezet is, EENMAAL TE STERVEN, en daarna het oordeel" (HEBREEËN 9:27). De Bijbel spreekt vaak over deze Dag des Oordeels en waarschuwt ons ervoor. "want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen; En zullen uitgaan, DIE HET GOEDE GEDAAN HEBBEN, TOT DE OPSTANDING DES LEVENS, EN DIE HET KWADE GEDAAN HEBBEN TOT DE OPSTANDING DER VERDOEMENIS" (JOHANNES 5:28,29). Dit zijn de woorden van Jezus en Hij waarschuwt ons er meer dan eens voor. "En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon Zijner heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen tot Zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot Zijn linkerhand … EN DEZEN ZULLEN GAAN IN DE EEUWIGE PIJN, MAAR DE RECHTVAARDIGEN IN HET EEUWIGE LEVEN" (MATTHÉÜS 25:31-33,46). Denk er goed over na hoe je de 70 of meer jaren van je leven besteedt – dat bepaalt hoe je de eeuwigheid zult doorbrengen. Om meer over dit onderwerp te lezen klik hier.

[Begin van de pagina

7. Bestaat de hel? Wat is dat? 

God is rechtvaardig en eerlijk. Daarom wil Hij hen belonen "die Hem ijverig zoeken" (HEBREEËN 11:6) maar Hij hen zal straffen die een egoïstisch leven leiden: "En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon Zijner heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen tot Zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand … en dezen zullen gaan in de eeuwige pijn: Maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven" (MATTHÉÜS 25:31-33.46)

De hel wordt in de Bijbel beschreven als een "poel des vuurs" (OPENBARING 20:14) of "vurigen oven" (MATTHÉÜS 13:49-50). Het is een EEUWIG VUUR (MATTHÉÜS 18:8), dat NIET UITGEBLUST KAN WORDEN (MARKUS 9:48).De hel is een plaats waar je totale scheiding van God zult ervaren: "GAAT WEG VAN MIJ, gij vervloekten, in het eeuwige vuur" (MATTHÉÜS 25:41). Waar God het licht is, is de hel een plaats van "buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden" (MATTHÉÜS 25:30). Ja, de hel is echt – daarom waarschuwde Jezus ons meer dan eens, "En vreest niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel" (MATTHÉÜS 10:28).

[Begin van de pagina

8. Ik heb een verslaving die ik niet kan overwinnen. Kan God mij helpen? Hoe?  

Ja - God kan en zal je helpen. Jezus genas IEDEREEN die tot Hem kwam. "En Jezus omging geheel Galiléa … genezende ALLE ziekte en ALLE kwaal onder het volk … en zij brachten tot Hem ALLEN, die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van den duivel bezeten, en maanzieken en geraakten; EN HIJ GENAS DEZELVE" (MATTHÉÜS 4:23-25).

Merk op dat de mensen naar Jezus kwamen of soms naar Hem werden gebracht. Dit is de eerste stap die je moet doen – ga naar Jezus en vraag Hem om genezing. Hoe? Heb gewoon het geloof dat "Jezus Christus IS gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid" (HEBREEËN 13:8). Hij wil "...genezen, die gebroken zijn van hart; Om den gevangenen te prediken loslating …" (LUKAS 4:18). Dat betekent dat Hij JOU WIL genezen als je in deze categorie valt. Lees de getuigenissen van vele mensen in onze kerk die genezen werden door gebed, opleggen van handen, zalven met olie of verschillende andere middelen. Door hun geloof in Jezus te gebruiken werden ze bevrijd van roken, alcohol, drugs of elke andere verslaving.

[Begin van de pagina

9. Hoe kan een goede God het kwaad scheppen? 

God is niet boosaardig noch schiep Hij het kwaad. De mensheid bracht het kwaad over zichzelf door zelfzuchtig zijn eigen weg te kiezen gescheiden van Gods weg. Toen Adam and Eva God niet gehoorzaamden, kozen ze voor dat wat "een lust was voor de ogen" en "begeerlijk was" (GENESIS 3:6). Door hun keuze brachten ze het kwaad in de wereld. Door onze eigen keuze brengen we ook kwaad in onze eigen levens. "Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods" (ROMEINEN 3:23). Als God ons als robots had geschapen, zou Hij ons geprogrammeerd kunnen hebben om alleen goed te doen. Maar dit zou betekend hebben dat we geen vrije wil hebben. Zonder vrije keus is liefde onmogelijk. God had een perfecte wereld geschapen in het begin zonder kwaad. "En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed" (GENESIS 1:31). Overeenkomstig zal in het Nieuwe Jeruzalem "de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn" (OPENBARING 21:4). Maak niet de verkeerde keus, want WIJ zijn het die kiezen voor goed dan wel kwaad: "omdat Ik geroepen heb, maar gij hebt niet geantwoord, Ik gesproken heb, maar gij hebt niet gehoord, maar hebt gedaan, dat kwaad was in Mijn ogen, en hebt VERKOREN hetgeen, waaraan Ik geen lust heb" (JESAJA 65:12).

[Begin van de pagina]  

10. Wat is de betekenis van jullie logo? 

LogoDE NAAM: CHRISTIAN ASSEMBLIES [EUROPE] INTERNATIONAL

Onze naam geeft verschillende aspecten weer van onze gemeente: we zijn christenen, gebaseerd op de Bijbel, Gods Woord. Wij staan sterk in de traditie van de hervormers en opwekkingspredikers die voor ons wandelden, waaronder Martin Luther (de Protestantse Reformatie), John Wesley (de kerk der Methodisten), General Booth (het Leger des Heils), om er maar een paar te noemen. We houden de Protestantse waarden overeind en belijden “verlossing door Christus alleen" en "de Bijbel alleen" als de basis van ons geloof.

Omdat we in huisgroepen zijn georganiseerd, hebben we de naam "Assemblies" om aan te geven dat we met veel groepen zijn maar één administratie hebben.

Tenslotte, "Internationaal" geeft aan dat we zijn verspreid over verschillende landen, en zo de “grote opdracht” vervullen het licht van het evangelie naar de verloren schapen van Israël te brengen (MATTHÉÜS 10:6) en het licht der wereld te zijn.

DE VLAM
De vlam was het oorspronkelijke logo van onze gemeentes toen de fundamenten van dit werk in Christus werden gelegd (zie de geschiedenis sectie). Het vertegenwoordigt de Heilige Geest zoals de discipelen die vervulde op de dag van Pinksteren (HANDELINGEN hoofdstuk 2): "En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen"

HET ZWAARD
Het zwaard is nog een symbool dat aan de schrift ontleend is. Het staat voor het Woord van God, dat is "levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten" (HEBREEËN 4:12). De Bijbel beveelt christenen de wapenrusting Gods aan te doen, waaronder "het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord" (ÉFEZE 6:17).

DE BAZUIN
De bazuin symboliseert het werk van christenen in deze wereld – het evangelie verkondigen en zondaars te waarschuwen voor het komende gericht over deze wereld. "BLAAST de bazuin te Sion, en roept luide op de berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij" (JOËL 2:1).

HET SCHILD
Het logo heeft de vorm van een schild, symbool voor Gods bescherming die de Christen krijgt als hij staat in het geloof (ROMEINEN 11:20). Dit "schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen" is ook deel van onze geestelijke wapenrusting (ÉFEZE 6:16).

DE RODE KLEUR
Rood symboliseert het Bloed van Christus dat voor onze zonden en ziekten was vergoten aan het kruis van Golgotha 2000 jaar geleden. Op de Dag des Oordeels, kunnen alleen diegenen voor God staan die "hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams" (OPENBARING 7:14). Want Jezus zei, "want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden" (MATTHÉÜS 26:28).

[Begin van de pagina]

11. Houden jullie de Sabbat? Welke dag?

Gebaseerd op  de Nieuw Testament leer (JOHANNES 20:26, HANDELINGEN 2:42, HANDELINGEN 20:7-8, 1 KORINTHE 16:2), komen we regelmatig samen voor christelijke omgang op zondag: aanbiddende God, leren we van de Bijbel en nemen het avondmaal. Overeenkomstig het Schriftelijke patroon, onthouden we ons zo veel mogelijk van normaal werk. We ontvangen vele berichten van mensen die beweren dat we op de hedendaagse zaterdag de Sabbatswetten moeten houden. De Bijbel stelt duidelijk dat we niet moet proberen het Oud-Testamentisch Verbond te vervullen om onze verlossing veilig te stellen. (HANDELINGEN 15:28-29, GALATEN 5:2-4, GALATEN 3:1-3, GALATEN 4:10-11). Verder, de zevendaagse week van onze moderne (zonne-) kalender vertoont geen directe continuering van het Oud-Testamentisch, Hebreeuws dateringssysteem van de Sabbatdagen. Met andere woorden, onze moderne "zaterdag" is misschien helemaal niet in lijn met "zevende dag" of Sabbatdag uit de Hebreeuwse kalender. De Schrift duidelijk beveelt: “Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten” (KOLOSSENZEN 2:16). Teneinde de meer complexe zaken te beantwoorden, hebben we een uitgebreide letter aan de houder van de Sabbat (vooralsnog in het Engels) geschreven.

[Begin van de pagina]

12. Kunnen we een affiliatie aan gaan met jullie gemeente?

Hoewel we op dit moment geen partnerschap of financiële steun kunnen aan bieden, nodigen we jullie van harte uit om materiaal van onze website dat jullie nuttig vinden, zoals themabladen uit sectie Bijbelstudies of Getuigenissen van onze leden, te gebruiken naar eigen wil. We verzoeken jullie alleen om de originele bron te vermelden bij het gebruik of kopiëren er van.
 
We zijn een kleine Pinkstergemeente met een redelijk informele structuur en de nadruk ligt op verlossing door boetedoening, dopen en het ontvange van de Heilige Geest met als bewijs spreken in tongen. We volgen de opdracht van de Heer om Zijn Woord te prediken, op dit moment nog voornamelijk in Europa, Australië en Noord-Amerika.

[Begin van de pagina]