De Statenvertaling deel 1

Print deze pagina

1. Maakt het verschil uit of ik de Statenvertaling gebruik of de NBG?

De veranderingen in de NBG hebben toch zeker GEEN van de basisleerstellingen beïnvloed, maar alleen kleine wijzigingen in de zinsbouw?

ANTWOORD:

De vele subtiele (en niet zo subtiele) veranderingen die de versie van het Nederlands Bijbel Genootschap (of NBG) bevat, veranderen helaas weldegelijk de basisleerstellingen. De lijst hieronder is geenszins volledig:

  1. De Godheid van Christus
  2. De maagdelijke geboorte
  3. De verzoenende dood van Christus
  4. De wederopstanding van Christus
  5. De hemelvaart van Christus
  6. De leer van de drie-eenheid
  7. De leer van verlossing door geloof
  8. De leer van de hel - hoe behandelt de NBG deze zeer belangrijke waarheid?
  9. Het gebied van de seksuele zonde is verdraaid door de NBG versie

1. De Godheid van Christus

1. Door “God” te veranderen in “Die” doet de NBG het feit weg dat Jezus God is.

1 TIMÓTHEÜS 3:16 (Statenvertaling): “En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.”

1 TIMÓTHEÜS 3:16 (NBG): “Boven alle twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigt onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.”

2. Jezus is eeuwig, Hij is het begin en het einde.

OPENBARING 1:8 (Statenvertaling): “Ik ben de Alfa en de Oméga, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.”

OPENBARING 1:8 (NBG): “Ik ben de Alfa en de Oméga,” zegt de Here God, “die is, en die was en die komt, de Almachtige.”

3. NBG laat weg: “Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods”.

JOHANNES 6:69 (Statenvertaling): “En wij hebben geloofd en bekend dat, Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.”

JOHANNES 6:69 (NBG): “en wij hebben geloofd en erkend dat gij zijt de Heilige Gods."

4. NBG laat weg: “door Jezus Christus”.

ÉFEZE 3:9 (Statenvertaling): “En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;”

ÉFEZE 3:9 (NBG): “en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen.”

[Begin van de pagina]

2. De maagdelijke geboorte

1. De NBG haalt “eerstgeboren” weg - trekt de maagdelijke geboorte in twijfel!

MATTHÉÜS 1:25 (Statenvertaling): “En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS.”

MATTHÉÜS 1:25 (NBG): “Maar hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.”

2. De NBG verandert “Jozef en zijn moeder” in “zijn ouders” wat de maagdelijke geboorte aanvalt.

LUKAS 2:43 (Statenvertaling): “En de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem; en Jozef en Zijn moeder wisten het niet.”

LUKAS 2:43 (NBG): “en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis te Jeruzalem achter, en zijn ouders bemerkten het niet.”

3. Let erop dat de NBG “Christus” en “in het vlees gekomen is” weglaat. Dit is belangrijk!

1 JOHANNES 4:3 (Statenvertaling): “En alle geest, die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.”

1 JOHANNES 4:3 (NBG): “en iedere geest, die Jezus niet belijdt is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.”

[Begin van de pagina]

3. De verzoenende dood van Christus

1. De NBG laat meer dan de helft van het vers weg.

MATTHÉÜS 27:35 (Statenvertaling): “Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door den profeet: zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over Mijn kleding geworpen.”

MATTHÉÜS 27:35 (NBG): “Nadat zij Hem gekruisigd hadden verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen.”

2. De NBG plaatst het vers tussen haken, twijfelt dus aan de oorsprong van het vers.

MARKUS 15:28 (Statenvertaling): “En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: en Hij is met de misdadigers gerekend.”

MARKUS 15:28 (NBG) – het vers is tussen haken geplaatst.

3. De NBG laat weg: “sloegen zij Hem op het aangezicht”, dit zwakt de vervulling af van JESAJA 50:6. “Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan, en Mijn wangen dengenen, die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet voor smaadheden en speeksel.”

LUKAS 22:64 (Statenvertaling): “En als zij Hem overdekt hadden, sloegen zij Hem op het aangezicht, en vraagden Hem, zeggende: Profeteer, wie het is die U geslagen heeft?”

LUKAS 22:64 (NBG): “En zij wierpen een doek over zijn hoofd en vroegen en zeiden: Profeteer, wie is het, die U geslagen heeft?”

4. De NBG laat het BLOED weg en trekt de Goddelijkheid van Christus in twijfel in deze verzen:

KOLOSSENZEN 1:14-15 (Statenvertaling): “In Denwelken wij den verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; Denwelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de eerstgeborene aller creaturen.”

KOLOSSENZEN 1:14-15 (NBG): “In wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping.”

[Begin van de pagina]

4. De wederopstanding van Christus

1. De NBG laat weg: “Ik ben levend in alle eeuwigheid”. Jezus zei “En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.” OPENBARING 1:18

OPENBARING 5:14 (Statenvertaling): “En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.”

OPENBARING 5:14 (NBG): “En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden.”

[Begin van de pagina]

5. De hemelvaart van Christus

1. De NBG laat weg: “Ik ga heen tot den Vader” dit is een aanval op de boven alles belangrijke leer van de hemelvaart van Christus

JOHANNES 16:16 (Statenvertaling): “Een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien; en wederom een kleinen tijd, en gij zult Mij zien, want Ik ga heen tot den Vader?”

JOHANNES 16:16 (NBG): “Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet meer, en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien.”

2. Ze laten weg: “is de Heere”. Jezus is Heere tot de Heerlijkheid van God de Vader.

1 KORINTHE 15:47 (Statenvertaling): “De eerste mens is uit de aarde, aards: de tweede mens is de Heere uit den hemel.”

1 KORINTHE 15:47 (NBG): “De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.”

[Begin van de pagina]

 6. De leer van de Drie-eenheid

Vele verwijzingen naar de namen van God worden aangevallen.

(Statenvertaling vs NBG volgt snel)

1. The NIV removes the word Godhead, which is a direct reference to the Trinity.

ROMANS 1:20 (KJV): “For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:”

ROMANS 1:20 (NIV): “For since the creation of the world God's invisible qualities--his eternal power and divine nature--have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse.”

COLOSSIANS 2:9 (KJV): “For in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily.”

COLOSSIANS 2:9 (NIV): “For in Christ all the fullness of the Deity lives in bodily form.”

ACTS 17:29 (KJV): “Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device.”

ACTS 17:29 (NIV): “Therefore since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone--an image made by man's design and skill.”

2. The NIV removes verse 7 then puts in parts of verse 8 and calls it verse 7.

1 JOHN 5:7-8 (KJV): “For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.”

1 JOHN 5:7-8 (NIV): “For there are three that testify: the Spirit, the water and the blood; and the three are in agreement.”

3. The Holy Ghost changed ...

ACTS 8:18 (KJV): “And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands the Holy Ghost was given, he offered them money.”

ACTS 8:18 (NIV): “When Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hands, he offered them money.”

JOHN 7:39 (KJV): “(But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive: for the Holy Ghost was not yet given; because that Jesus was not yet glorified.)”

JOHN 7:39 (NIV): “By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified.”

We can see that they don't like “Holy Ghost”, why?

7. De leer van verlossing door geloof

De NBG valt deze meest belangrijke leerstelling aan.

1. Het Woord van God is onze autoriteit voor verlossing en om Satan te verslaan.

LUKAS 4:4 (Statenvertaling): “En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods.”

LUKAS 4:4 (NBG): “Jezus antwoordde: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven.”

DE ZINSNEDE “MAAR BIJ ALLE WOORD GODS” is weggelaten – WAAROM????

2. De NBG laat bekering weg!

MATTHÉÜS 9:13 (Statenvertaling): “Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.”

MATTHÉÜS 9:13 (NBG): “Gaat heen, en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”

3. In JOHANNES 3, het grootse hoofdstuk over de Wedergeboorte, brengt de NBG veel schade toe aan de leer van verlossing door geloof in de Zoon van God.

a. Ze laten weg “die in den hemel is” wat aan de Goddelijkheid van de Here afdoet.

JOHANNES 3:13 (Statenvertaling): “En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.”

JOHANNES 3:13 (NBG): “En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.”

b. Ze laten weg: “niet verderve” - de verwijzing naar de hel.

JOHANNES 3:15 (Statenvertaling): “Opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”

JOHANNES 3:15 (NBG): “opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.”

4. Het kruis is ook uitgewist uit de NBG.

MARKUS 10:21 (Statenvertaling): “En Jezus , hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, en neem het kruis op, en volg Mij.”

MARK 10:21 (NBG): “En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoopt al wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, volg mij.”

[Begin van de pagina]

8. De doctrine van de hel - hoe behandelt de NBG deze zeer belangrijke waarheid?

1. Vers 44 en 46 zijn tussen haken geplaatst in de NBG. Waarom???

MARKUS 9:44 (Statenvertaling): “Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.”

MARKUS 9:44 (NBG) – het vers is tussen haken geplaatst.

MARKUS 9:46 (Statenvertaling): “Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.”

MARKUS 9:46 (NBG) – het vers is tussen haken geplaatst.

[Begin van de pagina]

9. Het gebied van de seksuele zonde is verdraaid door de NBG versie

1. Waarom is er een verandering in de tekst?

DEUTERONOMIUM 23:17 (Statenvertaling): “Er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israël, en er zal geen schandjongen zijn onder de zonen van Israël.”

DEUTERONOMIUM 23:17 (NBG): “Er zal onder de dochters van Israël geen aan ontucht gewijde vrouw zijn, en er zal onder de zonen van Israël geen aan ontucht gewijde man zijn.”

1 KONINGEN 14:24 (Statenvertaling): “En er waren ook schandjongens in het land: zij deden naar al de gruwelen der heidenen, die de Heere van het aangezicht der kinderen Israëls verdreven had.”

1 KONINGEN 14:24 (NBG): “Zelfs waren er aan ontucht gewijden in het land. Zij deden naar al de gruwelen der volken, die de Here voor het aangezicht der Israëlieten verdreven had.”

2. Lees de volgende schriften: 1.KONINGEN 15:12, 1.KONINGEN 22:46, en 2.KONINGEN 23:7. De NBG verandert “schandknapen” in aan ontucht gewijden. Hoe zou je werkelijk kunnen weten wat deze aan ontucht gewijden zijn als je afhankelijk was van de NBG vertaling ?

[Begin van de pagina]

Ga verder naar deel 2 om nog meer argumenten voor de Statenvertaling te bestuderen.