De Statenvertaling deel 2

2. Waarom je er de voorkeur aan geeft de Statenvertaling (SV) te gebruiken inplaats van moderne versies zoals de Nederlandse Bijbelgenootschap versie (NBG)?

ANTWOORD:

We zijn niet “alleen SV” aanhangers en gebruiken andere Bijbels voor het bestuderen en ophelderen van moeilijke passages. Echter, we geloven er vast in dat de SV de BESTE beschikbare vertaling in de Nederlandse taal is. En als zodanig is dit de Bijbel die we in onze bijeenkomsten en dagelijks gebruiken.

Om dr. Donald Waite te citeren; we geloven dat de Statenvertaling is gebaseerd op superieure teksten, superieure vertalers heeft, de beste techniek gebruikt en superieure theologie laat zien.

Dr. Donald Waite is President van de Dean Burgon Society en Leider van de Bible for Today ministries. Hij heeft een B.A. titel verdiend in klassiek Grieks en Latijn; een Th.M. cum laude in de Nieuw Testament Griekse Literatuur en Exegeses; een M.A. en dr. phil. in redevoering; een dr. theol. met ere in Bijbel expositie en heeft zowel in New Jersey als Pennsylvania leerbevoegdheid in Grieks en Taalkunde. Hij gaf les in Grieks, Hebreeuws, Bijbelkennis, redevoering en Engels gedurende meer dan 35 jaar op negen scholen. Hij heeft meer dan 700 studies over de Bijbel en andere onderwerpen voortgebracht.

Wij zullen zijn schets volgen om onze eigen positie te bepalen in het debat over vertaling en manuscript.

  1. De SV is gebaseerd op superieure teksten (originele manuscripten)
  2. De SV had betere vertalers
  3. De SV heeft een betere techniek
  4. De SV heeft superieure theologie

--------------------------------------------------------------------------------

1. De SV is gebaseerd op superieure teksten (originele manuscripten)

De Statenvertaling is gebaseerd op de Textus Receptus - de “Ontvangen Tekst”. Dit is de verzameling teksten die ook wel de Byzantijnse teksten worden genoemd WANT ZE HADDEN HUN OORSPRONG IN ANTIOCHIË De meeste moderne versies zijn (in verschillende gradatie) gebaseerd op de Alexandrijnse teksten. Dus waarom geloven we dat de teksten uit Antiochië betrouwbaarder zijn?

a) De SV is gebaseerd op een beter Hebreeuws OT.

De SV is vertaald uit de Masoretisch Hebreeuwse Tekst. De Masoreten waren Joodse theologen en tekst critici die uiteindelijk academies openden in Tiberias and Babylonië. Om de exacte Hebreeuwse tekst van het OT te behouden introduceerden ze klinker-punten, vastgelegde klemtonen, markeerden inspringende pauzes etc. Ze waren nauwgezet en precies in het kopiëren van de tekst. De tekst waar de SV op gebaseerd is wordt de Ben Chayyim Tekst genoemd - die dankzij het werk van de Masoreten HEEL DICHT BIJ HET HEBREEWSE ORIGINEEL LIGT. De SV is GETROUW VERTAALD UIT DEZE TEKST, WOORD VOOR WOORD.

Maar, de vertalers achter de NBG bijvoorbeeld beslisten dat deze tekst, die gedurende meer dan 1000 jaar was geaccepteerd als het beste Hebreeuwse OT, moest worden “gemoderniseerd”. De NBG plaatst de Septuaginta (Griekse vertaling van het OT) op hetzelfde niveau als de Hebreeuwse tekst zelf en bovendien "corrigeerden" ze de klinker-set in de Hebreeuwse manuscripten! Ze BERIEPEN ZICHZELF EROP de Hebreeuwse tekst beter te kennen dan diegenen die hem hadden gekopieerd en bewaard!

b) De Statenvertaling is gebaseerd op een beter Grieks NT.
De Statenvertaling Bijbel is gebaseerd op de “Byzantijnse teksten” van de Griekse manuscripten. De bron van deze teksten lag in ANTIOCHIË - waar DE DISCIPELEN VOOR HET EERST CHRISTENEN WERDEN GENOEMD! Dit waren de standaard teksten die werden gebruikt door de Kerk vanaf het begin tot laat in de jaren 1800! De kerk WEES de teksten uit Alexandria in Egypte AF waarmee geknoeid was (waar de foute leer van Origenes en vele andere corrupties en sektes vandaan kwamen) en hield zich aan de teksten uit Antiochië, waar de basis lag voor het verspreiden van het Woord over Klein Azië en de rest het Romeinse Keizerrijk nadat Jeruzalem viel in het jaar 70 na Christus.
Volgens Kurt Aland, stonden er, in 1967 naar schatting 5255 Griekse manuscripten ter beschikking. We zullen DE GROEP manuscripten VERGELIJKEN die overeenstemmen met de Byzantijnse teksten (waarop de SV is gebaseerd) in samenhang met de Alexandrijnse tekst (die slechts in wisselende mate is opgenomen in de moderne vertalingen)

Van de 88 papyrus fragmenten, zijn er 75 gebaseerd op de Byzantijnse tekst, maar slechts 13 op de Alexandrijnse.
Van de 258 ‘unical’ manuscripten, zijn er 249 gebaseerd op de Byzantijnse tekst, maar slechts 9 op de corrupte Alexandrijnse.
Van de 2.764 cursief manuscripten, zijn er 2.741 gebaseerd op de Byzantijnse tekst, maar slechts 23 op de Alexandrijnse!!!
Van de 2.143 lectionarium manuscripten, zijn er 2.143 gebaseerd op de Byzantijnse, en GEEN ENKELE op de Alexandrijnse!
In totaal - van de 5.255 Griekse manuscripten, zijn er 5.210 gebaseerd op de Byzantijnse tekst en een klein aantal van 45 op de Alexandrijnse.

God heeft inderdaad beloofd Zijn Woord te bewaren.-

"DE REDENEN DES HEEREN ZIJN REINE REDENEN, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, GEZUIVERD ZEVENMAAL. Gij, HEERE, zult hen BEWAREN; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid” (PSALM 12:7,8).

Gezien het feit dat 99% van de teksten zijn geschreven binnen de Byzantijnse stroming, is het duidelijk dat God Zijn Woord bewaard heeft en daarom moeten we erop letten dat onze Bijbels uit deze bron van documenten vertaald zijn (zoals bij de SV het geval is) eerder dan uit de CORRUPTE ALEXANDRIJNSE TEKSTEN.

De twee belangrijkste Alexandrijnse teksten (Sinaïticus danwel Aleph tekst en de Vaticanus of B tekst) zijn in bijna alle opzichten van zo een slechte kwaliteit dat ze zelfs op 3.000 plaatsen van elkaar verschillen in alleen al de evangeliën. Er is geen eenheid onder hen en van daar kunnen vertalingen die deze teksten of als basis gebruiken (Westcott & Hort) of zelfs als een bijdragende factor (Nestle-Aland) “ERUIT PIKKEN” WELKE VERSIE VAN DE TEKST HET BESTE BIJ HUN “FILOSOFIE” PAST.

Scrivner zei dat de Codex Aleph “globaal geschreven” was, “vol met grove fouten in het overschrijven” zoals “weglaten van hele regels van het origineel”. Dus als mevrouw Gail Riplinger, met haar leken uitdrukkingen, verklaart dat er 60.000 woorden ontbreken in de moderne vertalingen – dan heeft ze helemaal gelijk! De reden is dat de MANUSCRIPTEN WAAR ZE UIT ZIJN OVERGENOMEN FOUT ZIJN en hele stukken van de schrift missen.

De Vaticanus laat weg:

GENESIS 1:1 tot en met GENESIS 46:28
PSALMEN 106-138
MATTHÉÜS 16:2-3

De Pauline Pastoral Epistles:
HEBREEËN 9:14-23;25
OPENBARING

Behalve dat alles, laat het in de evangeliën alleen al 237 woorden weg, 452 passages en 748 hele zinnen. Welke honderden kopieën later overeenkomen om dezelfde woorden op dezelfde plaatsen te hebben staan, dezelfde passages op dezelfde plaatsen en dezelfde zinnen op dezelfde plaatsen.

Nu zijn er vele artikelen die kritisch staan tegenover de Byzantijnse tekst waarop de SV is gebaseerd. Het hoofdpunt is dat de twee belangrijkste Alexandrijnse teksten (Vaticanus & Sinaïticus) ouder zijn. En dit is inderdaad waar. Maar, OUDER BETEKENT NIET NOODZAKELIJKERWIJS PRECIESER OF BETER. Wat van meer belang is: hoeveel generaties is het verwijderd van de originelen. Bijvoorbeeld, een tekst kan 1.000 jaar ouder zijn dan de originelen maar slechts door 4 generaties gegaan zijn om daar te komen en daarom vrij accuraat zijn. Terwijl een andere tekst slechts 400 jaar verwijderd is van de originelen, maar in dat tijdsbestek door 10 generaties en versies is gegaan. In dit geval zal het oudere manuscript MINDER betrouwbaar zijn. Dus OUDERDOM OP ZICHZELF ALS VERDEDIGING IS FOUT.

[Begin van de pagina]

2. De SV had betere vertalers

Nu hebben we niet de bedoeling om de kwalificaties van alle vertalers betrokken bij de SV na te gaan, maar de vertalers van de SV WAREN GIGANTEN OP HUN STUDIEGEBIED. Citaat uit “G.J. van der Vlis – De Statenvertaling” -

Johannes Borgerman
(Uplewert [Oost-Friesland] 1576 - Franeker 1637) theoloog en predikant. Bogerman studeerde in Franeker, Heidelberg en Genève, en was daarna predikant in achtereenvolgens Sneek (1599), Enkhuizen (1602) en Leeuwarden (1604). In woord en geschrift was hij fel gekant tegen de remonstranten. De Friese Staten vaardigden hem in 1618 af naar de nationale synode te Dordrecht, waar hij tot voorzitter van de vergadering werd gekozen. Tijdens de synode werd besloten een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken (later de Statenvertaling genoemd), en werd de leer van de remonstranten veroordeeld.
Bogerman begon in 1626 aan de vertaling van het OT. In 1633, het jaar waarin die vertaling werd afgerond, werd hij tot hoogleraar benoemd in Franeker, een ambt dat hij o.a. door ziekte pas in 1636 kon aanvaarden. Hij overleed op 11 september 1637, zes dagen voor de presentatie van de vertaling aan de Staten-Generaal.

Gerson Bucerus
(±1565 - 1631) predikant te Veere vanaf 1588. Bucerus werd waarschijnlijk in Engeland geboren; zijn Nederlandse naam was De Buysere. Hij was een uitstekend kenner van het Hebreeuws, en is om drie zaken bekend: zijn bijdrage aan de Statenvertaling, zijn inzegening van het huwelijk van Hugo de Groot en Maria van Reigersberch (1608), en een publicatie uit 1618 (Dissertatio de gubernatione ecclesiae) waarmee hij de toorn van de Engelse koning Jacobus I opwekte. Hij overleed toen hij bij Ezechiël 21 was gekomen.

Antonius Walaeus
(geboren als Antoine de Waele, Gent 1573 - Leiden 1639) theoloog en predikant. Studeerde theologie in Leiden, werd in 1602 predikant in Koudekerke en in 1604 in Middelburg. Ook hij was een verklaard tegenstander van de remonstranten. Doceerde van 1611 tot 1619 Grieks en Hebreeuws aan de Illustre School in Middelburg, waar hij ook catechesis gaf. In 1619 werd hij hoogleraar theologie in Leiden. De Staten van Zeeland vaardigden hem in 1618 af naar Dordrecht. Hij stond Van Oldenbarnevelt bij in zijn laatste ogenblikken, voordat de raadspensionaris werd onthoofd — mede als gevolg van zijn conflict met stadhouder Maurits over de remonstranten.
Walaeus trad bij het vertalen van de bijbel op als vervanger van de in 1625 overleden Hermannus Faukelius. Deze Zeeuwse predikant had al in 1617 een eigen vertaling van het NT uitgegeven, een werk waar de Statenvertalers veel gebruik van hebben gemaakt.

(Bron: www.statenvertaling.net/vertalers.html)

Dit zijn slechts drie van de 6 vertalers. Hun werk werd nadat de vertaling klaar was, gecontroleerd door revisoren of overzieners uit bijna alle provincies van het land. Het mag duidelijk zijn dat de UITMUNTENDHEID in de geleerdheid van deze mensen NOOIT is geëvenaard door enige groep van vertalers van welke van de moderne versies dan ook.

[Begin van de pagina]

3. De SV heeft de betere techniek

De SV vertalers gebruikten de methode van verbale en formele equivalentie - of in leke termen “WOORD VOOR WOORD" VERTALING. Ze geloofden dat God wist wat Hij zei en waarom Hij dingen op een bepaalde manier uitdrukte en vertaalden het zo. Ze probeerden de ECHTE HEBREEUWSE EN GRIEKSE WOORDEN die zijn gebruikt over te brengen en hun overeenkomstige Nederlandse tegenhangers. (merk op dat de vertalers doormiddel van kanttekeningen moesten aangeven en uitleggen waarom ze voorkeur gaven aan een bepaalde vertaling, bij moeilijke Griekse en Hebreeuwse woorden of zinnen, wat de zorgvuldigheid en eerbied waarmee ze te werk gingen duidelijk aantoont.)

De moderne versies gebruiken de “dynamische equivalent” methode - waarbij ze proberen de "ideeën" van het origineel over te brengen in de vertaling. Het probleem met deze methode is dat het in veel hogere mate SUBJECTIVITEIT INBRENGT in de vertaling dan de methodes gebruikt door de Staten vertalers. Met andere woorden, een vertaler zal het origineel lezen, uitwerken wat HIJ DENKT DAT HET BETEKENT, en dan deze GEDACHTE in het Nederlands vertalen. Het is niet een letterlijke woord voor woord vertaling.

Nu zegt Jezus: -

“...Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij ALLE WOORD, DAT DOOR DEN MOND GODS UITGAAT” (MATTHÉÜS 4:4).

Maar, hoe weten we WELKE WOORDEN VAN GOD ZIJN EN WELKE WOORDEN VAN DE VERTALERS, bij de dynamische equivalentie methode van de moderne versies? Tenslotte, is het hun doel niet woord voor woord te vertalen!

[Begin van de pagina]

4. De SV heeft superieure theologie

Een manier van redeneren om de wijzigingen in de moderne versies te verdedigen is dat ze niet wezenlijk zijn voor enig belangrijk standpunt m.b.t. leerstellingen. Veel artikelen verklaren dat de wijzingen minimaal zijn en dat alles wat ze doen is het moderniseren van de taal en zinsneden, etc., in de oudere manuscripten, door betere vertaal technieken te gebruiken.

Maar, dit is niet het geval. Hieronder zijn een paar van de veranderingen genoemd in de moderne versies van de Bijbel die heel wezenlijk zijn en WELDEGENLIJK ONZE THEOLOGIE EN DOCTRINES AANTASTEN. Op dit punt is mevrouw Riplinger’s werk bijzonder goed en heel gedetailleerd. Dr. Jack Moorman heeft 356 doctrinele passages bijeengebracht die veranderd zijn om ze aan te passen aan de Aleph en B manuscripten uit Alexandrië - het “hol van de ketterij”.

Zulke belangrijke punten als: de GODHEID VAN CHRISTUS, de doctrine van de drie eenheid in twijfel trekken; ontkennen van DE RECHTMATIGE PLAATS IN DE HEMEL VAN DE ZOON DES MENSEN; geloof in Jezus als VOORWAARDE VOOR EEUWIG LEVEN weggelaten; gebed tot de Vader in de naam van de Zoon buiten beschouwing gelaten; verwijzingen naar de RECHTERSTOEL VAN CHRISTUS weggelaten; de WONDERBAARLIJKE VLEESWORDING VAN DE ZOON geëlimineerd in bepaalde schriften; VERWIJZINGEN NAAR DE HEL weggelaten; en verwijzingen naar het BLOED VAN JEZUS weggelaten, enz.

Hier zijn drie voorbeelden. Zoals genoemd, er zijn meer dan 350 van zulke voorbeelden die aangehaald kunnen worden: -

Voorbeeld 1

SV - “In Denwelken wij de verlossing hebben DOOR ZIJN BLOED, namelijk de vergeving der zonden” KOLOSSENZEN 1:14.

NBG - “in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden” KOLOSSENZEN 1:14.

De verwijzing naar het BLOED VAN JEZUS is WEGGELATEN!!

Voorbeeld 2

SV - “En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich” LUKAS 2:33.

NBG - “En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd”. LUKAS 2:33

Deze vertaling heeft gewoon DE MAAGDELIJKE GEBOORTE VAN CHRISTUS AFGEZWAKT! Nu wordt Jozef Zijn echte vader in de NBG.

Voorbeeld 3

SV - “Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden... Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven” ROMEINEN 14:10b, 12.

NBG - “Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods... Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God”. ROMEINEN 14:10b, 12.

In De SV moeten allen VOOR CHRISTUS STAAN, rekenschap afleggende aan God, dus CHRISTUS DIE GOD WORDT GENOEMD. De NBG verandert: “Christus” in vers 10 in “God”, dus v12 wordt slechts een herhaling van v10 en niet een bevestiging dat de Persoon van de Goddelijkheid die het recht van oordelen heeft Christus is.

"UW WOORD IS ZEER GELOUTERD, EN UW KNECHT HEEFT HET LIEF" PSALM 119:140.

-Alle informatie hier boven is uit het Engels vertaald behalve het gedeelte over ‘de vertalers’. In het Engels heeft dit gedeelte betrekking op de KJV en de NIV. Wij hebben dit door de SV en de NBG [in cursief] vervangen!-

[Begin van de pagina]