Zbawienie

1. Jak mogę zostać zbawiony?
2. Czy, aby być zbawionym, muszę być ochrzczony?
3. Byłem "ochrzczony" jako dziecko, dlaczego muszę być ochrzczony po raz drugi?
4. Czy wierzycie, że tylko ludzie z waszego kościoła będą zbawieni?
5. Czy dobrzy ludzie (nie należący do kościoła) pójdą do piekła?
6. Mam cudowne życie, dlaczego mam potrzebować zbawienia?
7. Z pewnością istnieje wiele innych dróg prowadzących do Boga niż tylko wzorowanie się na Biblii?
8. Wierzę tylko w siebie samego.


1. Jak mogę zostać zbawiony?

Wierzymy, że wzorcem, według którego osoba otrzymuje pewność zbawienia jest pismo w DZIEJE APOSTOLSKIE 2:37-38. Istnieje wiele innych Pism odnoszących się do tematu zbawienia, jednak tu postawione jest konkretne pytanie - co zrobić, aby być zbawionym?

"A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: CO MAMY CZYNIĆ, mężowie bracia? A Piotr do nich: UPAMIĘTAJCIE SIĘ i niechaj się każdy z was da OCHRZCIĆ w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie DAR DUCHA ŚWIĘTEGO".

Podobne pisma odnoszące się do tych "kroków pełnego zbawienia" możemy przeczytać w MARKA 16:15-20, JANA 3:1-8.

Odpowiedź Piotra zawierała trzy niezbędne kroki, które były tak samo przekonywujące wtedy, jak i dzisiaj:

  1. Pokuta - oznacza odwrócenie się od swoich starych dróg i oddanie się w posłuszeństwo Bogu.
  2. Chrzest - oznacza całkowite zanurzenie pod wodą. Chrzest jest "pogrzebaniem" starego życia, odpuszczeniem grzechów.
  3. Otrzymanie daru Ducha Świętego - jest to Boży dar dla Ciebie. Kiedy otrzymasz Ducha Świętego, pierwszym znakiem tego będzie fakt, że będziesz mówił w innym języku, który da ci Bóg. Wtedy Duch Święty zacznie cię prowadzić i ukazywać Bożą Prawdę (JANA 14:26).

2. Czy, aby być zbawionym muszę być ochrzczony?

Biblia mówi wyraźnie, że chrzest jest niezbędny do zbawienia. Następujące Pisma potwierdzają ten fakt, poprzez Słowo Boże.

"Upamiętajcie się i niechaj się KAŻDY Z WAS DA OCHRZCIĆ w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego" (DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38)

"Jeśli się kto nie narodzi z WODY i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego" (JANA 3:5).

"Kto UWIERZY i OCHRZCZONY ZOSTANIE, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony" (MARKA 16:16).

"Ona jest obrazem CHRZTU, który teraz i WAS ZBAWIA, (a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie) przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa" (1 PIOTRA 3:21).

"Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym ZOSTAŁ OCHRZCZONY?" (DZIEJE APOSTOLSKIE 8:36) "I rozkazał ich OCHRZCIĆ w imię Jezusa Chrystusa" (DZIEJE APOSTOLSKIE 10:48). Po więcej szczegółów, kliknij tutaj.

[Góra strony]

3. Byłem "ochrzczony" jako dziecko, dlaczego muszę być ochrzczony po raz drugi?

Biblijny chrzest nie ma nic wspólnego z pokropieniem wodą główki dziecka, jak to praktykowane jest w wielu kościołach. Poprzez cały Nowy Testament uczniowie tylko wtedy byli chrzczeni w wodzie, jeżeli zrobili OSOBISTĄ decyzję, aby podążać za Chrystusem, czego oczywiście dziecko uczynić nie może.

Słowo Boże, Biblia nie jest zagmatwana, jasno mówi o zbawieniu, jak również o drodze podążania za Panem. Dziecko nie posiada "duchowego poznania", aby zdać sobie sprawę, że urodziło się w grzechu; Biblia pokazuje jasno, że aby móc zrobić pokutę za grzechy i wykroczenia, osoba musi w pełni zdawać sobie sprawę z tego, że żyła życiem niezgodnym ze Słowem Bożym.

[Góra strony]

4. Czy wierzycie, że tylko ludzie z waszego kościoła będą zbawieni?

Wcale nie - wspólnota CAI nigdy nie dawała swoim członkom takiego przekonania o "wyłączności". Właśnie dlatego od lat utrzymujemy kontakt z "podobnie myślącymi braćmi" z innych wspólnot. Wierzymy jednak, że aby osoba była zbawiona, musi być posłuszna Biblii - Słowu Bożemu oraz podążać za przykazaniami i wzorcami w niej zawartymi. Oto kilka istotnych Pism:

"Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z WODY i z DUCHA, NIE MOŻE wejść do Królestwa Bożego" (JANA 3:5).

"Mówił więc Jezus do Żydów: Jeżeli WYTRWACIE w SŁOWIE moim, PRAWDZIWIE UCZNIAMI momi będziecie" (JANA 8:31).

"Bo ci, których DUCH Boży PROWADZI, są DZIEĆMI BOŻYMI" (RZYMIAN 8:14).

W pełni przyznajemy, że w wielu innych chrześcijańskich grupach na całym świecie, znajdziemy chrześcijańskich braci, czyniących zgodnie z powyższymi Pismami.

[Góra strony]

5. Czy dobrzy ludzie (nie należący do kościoła) pójdą do piekła?

Na to pytanie możemy jedynie odpowiedzieć zgodnie z tym, co Bóg powiedział w Biblii. Biblia stwierdza, że:

"Jak napisano: NIE MA ANI JEDNEGO sprawiedliwego. gdyż WSZYSCY ZGRZESZYLI i brak im chwały Bożej" (RZYMIAN 3:10.23).

"Albowiem ZAPŁATĄ za GRZECH jest ŚMIERĆ ..." (RZYMIAN 6:23a).

" A jak postanowione jest ludziom RAZ UMRZEĆ, a POTEM SĄD" (HEBRAJCZYKÓW 9:27).

"Nie dziw się, że ci powiedziałem: MUSICIE się NA NOWO NARODZIĆ" (JANA 3:7).

"... lecz darem łaski Bożej jest ŻYWOT WIECZNY w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" (RZYMIAN 6:23b).

Nasze własne starania, przekonanie, że czyniliśmy wszystko "dobrze i sprawiedliwie" w naszym ziemskim życiu nie mają znaczenia przed Bogiem. Powód jest bardzo prosty. nasze serca/umysły są "złe" w oczach Bożych. Istnieje wiele przyczyn, "dla których" osoba czyni "dobrą pracę" podczas swego życia. Często duma i próżność są głównymi "powodami" czynienia przez nas dobra. Zobaczmy Bożą odpowiedź do tego w IZAJASZA 64:6. Tylko poprzez Jezusa Chrystusa możemy zbliżyć się do Wszechmocnego Boga Izraela i jedynie poprzez Chrystusa przebywającego w nas, nasze "starania i wiara" będą akceptowane.

[Góra strony]

6. Mam cudowne życie, dlaczego mam potrzebować zbawienia?

Musisz zrozumieć co wchodzi w grę i od czego potrzebujesz być ocalony. Istnieje Bóg, który Cię stworzył i który Cię kocha. "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" (JANA 3:16). Bóg dał Ci wybór - możesz nadal żyć swoim samolubnym życiem i zginąć w piekle, możesz też wierzyć w Boga i być zbawionym. Od czego masz być zbawiony? - od świata pełnego morderstw, nienawiści, złości, samolubstwa, arogancji, dumy i przemocy.

Myślisz, że żyjesz wspaniałym życiem? Jezus ostrzega nas, byśmy byli przygotowani na dzień, który będzie naszym ostatnim dniem na tej ziemi: "I powiem do duszy swojej: Duszo masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: GŁUPCZE, TEJ NOCY ZAŻĄDAJĄ DUSZY TWOJEJ; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty" (ŁUK 12:19-21).

Przyszliśmy na ten świat z niczym i odejdziemy nie mając nic, oprócz duszy. Jest takie powiedzenie: "Największą odpowiedzialnością w życiu człowieka jest uczynienie niezbędnych przygotowań, aby jego drogocenna dusza była zbawiona i szczęśliwa w wieczności. Nic więcej - NIC WIĘCEJ - NIE JEST TAK WAŻNE, JAK TO!" Dzień sądu nadchodzi i wszyscy będziemy sądzeni przed Bogiem.

"Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą..." (1 KORYNTIAN 6:9-10).

Podążaj za Jezusem Chrystusem, a będziesz zbawiony. Nagrodą jest wieczność - ceną jest twoje stare życie. Masz tak mało do stracenia, a tak wiele do zyskania - Bóg czeka, abyś Go wezwał. OTO TERAZ DZIEŃ ZBAWIENIA! (2 KORYNTIAN 6:2)

[Góra strony]

7. Z pewnością istnieje wiele innych dróg prowadzących do Boga, niż tylko wzorowanie się na Biblii?

Podczas kiedy wielu ludzi chce wierzyć i szukać swoimi własnymi drogami, Biblia nie daje miejsca na żadną inną alternatywną drogę: "Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem DROGA I PRAWDA, I ŻYWOT, NIKT nie przychodzi do Ojca, TYLKO PRZEZE MNIE" (JANA 14:6).

W innym fragmencie Jezus mówi, że wąska droga prowadzi do nieba, jednak tylko niewielu ludzi ją znajduje: "Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i NIEWIELU JEST TYCH, KTÓRZY JĄ ZNAJDUJĄ" (MATEUSZA 7:13-14).

Jezus również powiedział, że to On jest tą drogą: "Ja jestem drzwiami" (JANA 10:9).

Każdy jest grzeszny, a jedyną drogą wybaczenia grzechów jest wiara w drogocenną Krew Jezusa Chrystusa, przelaną za nas na Krzyżu na Kalwarii.

"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem NIE MA ŻADNEGO INNEGO IMIENIA pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (DZIEJE APOSTOLSKIE 4:12).

[Góra strony]

8. Wierzę tylko w siebie samego.

Masz wybór, możesz żyć dla siebie samego, jednak będziesz musiał ponieść konsekwencje tego, jak to jest opisane w Słowie Bożym "Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną" (MATEUSZA 16:24). Głównym aspektem chrześcijańskiego życia jest zaparcie się samego siebie i podporządkowanie swojego życia w posłuszeństwo Bogu.

Możesz stać się sławny, bardzo bogaty lub po prostu przeżywać swoje życie, jednak Biblia mówi: "Bo kto by chciał duszę swoją zachować, UTRACI JĄ, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?" (MARKA 8:35)

Jeżeli nie mielibyśmy Dziesięciu Przykazań lub Kazania na Górze, kto decydowałby co jest dobre, a co złe? Możesz trochę oszukiwać, trochę kłamać, a ponieważ jesteś własnym sędzią, możesz zadecydować, że to jest w porządku. Może ci to uchodzić na sucho podczas całego życia, jednak nadejdzie Dzień Sądu - podczas którego każda kobieta i każdy mężczyzna stawią się przed Bogiem, aby zdać sprawę ze swojego życia: "Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe" (2 KORYNTIAN 5:10).

"Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą ci co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd" (JANA 5:28-29).

Polecamy, abyś zapoznał się z innymi materiałami umieszczonymi na naszych stronach internetowych - odkryjesz, że nie tak ciężko jest wierzyć w Biblię. Znajduje się tam wiele niezbitych dowodów, również świadectw na to, że Bóg istnieje i że możemy ufać Jego Słowu, Biblii. Nie trać swojego życia, ignorując Boga, zatroszcz się teraz o swoje zbawienie, kiedy jeszcze na pokutę nie jest za późno. Bóg obiecał, że jeżeli szczerze przyjdziesz do Niego, odpowie ci: SZUKAJCIE A ZNAJDZIECIE!

[Góra strony]