Grzech i sąd

 

Sąd Boży Nad Tym Grzesznym Światem

Ten artykuł zawiera listę grzechów związanych z seksem.  Boży stosunek do każdej formy niemoralnego seksu jest wyjaśniony przykładami ze Słowa Bożego. Pisma ostrzegają, że Bóg będzie sądził wszystkich tych, którzy nie są posłuszni Jego Słowu za swoje niemoralności. 

Słowo Boże Potępia Szatana i Wszystkie Jego Dzieła

Boże Słowo jasno sprzeciwia się szatanowi i jego pracy. Pokazuje, że czarnoksięstwo/ astrologia/ spirytyzm/ magia i hipnoza są ohydstwem dla Boga. Przez Jezusa Chrystusa mamy zwycięstwo nad pracą szatana. 

A Co Gdy Umrzesz?

Każdy kiedyś umrze i  co się potem wydarzy? Zgodnie ze Słowem Bożym, wszyscy powstaną by zostać osądzeni. Każdy zda sprawę przed Bogiem. I tylko poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa unikniemy konsekwencji, na które zasługujemy.