Allmäna frågor

 1. Om Gud är kärlek, varför lät Han Sin Son dö?
 2. Varför behöver jag tillhöra en församling, kan jag inte följa Gud på egen hand?
 3. Vad är synd?
 4. Hur kan man lära känna Gud?
 5. Hur är det med dem som aldrig har hört Evangeliet?
 6. Vad händer när jag dör?
 7. Existerar helvetet? Vad är det?
 8. Jag lider av ett missbruk som jag inte kan övervinna. Kan Gud hjälpa mig? Hur?
 9. Hur kan en god Gud skapa det onda?
 10. Vad är innebörden av er logo?
 11. Firar ni Sabbaten? På vilken dag i veckan?
 12. Kan vi bli medlemmar i er församling?

 

 1. Om Gud är kärlek, varför lät Han Sin Son dö? 

Vi måste inse den fruktansvärda konsekvensen av synd. "Ty den lön som synden giver är döden" (ROMARBREVET 6:23). Vi måste också inse att vi alla är syndare, hur goda vi än tycker oss vara: "Så är ock skrivet: "Ingen rättfärdig finnes, ICKE EN ENDA (…) Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud" (ROMARBREVET 3:10,23). "Och utan att blod utgjutes gives ingen förlåtelse" (HEBRÉERBREVET 9:22). Därför, på Gamla Testamentets tid, offrades djur för att skyla över synd. Det var Guds eviga plan att ge Sin ende Son Jesus Kristus att dö på korset till frälsning för mänskligheten. "Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet, huru mycket mer skall icke Kristi blod - då han nu genom evig Ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud - rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!" (HEBRÉERBREVET 9:13-14) "Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv." (JOHANNESEVANGELIET 3:16)

[Början av sidan]  

2. Varför behöver jag tillhöra en församling, kan jag inte följa Gud på egen hand? 

Att gå i kyrkan frälser dig inte, men du borde vilja gå DÄRFÖR att du är frälst och borde vilja ha direkt gemenskap med likasinnade bröder som har haft samma erfarenhet...det borde finnas en 'andlig och naturlig' hunger efter att träffa andra kristna för att ta reda på allt!

Bibeln säger tydligt att Gud sätter oss i en kyrka för att bli undervisade, tränade och disciplinerade. Precis som Jesus tog tolv vanliga män och gjorde dem till Sina lärjungar, är kyrkan till för att hjälpa att träna och grundligt undervisa medlemmarna. Hela församlingens administration är inrättad av Gud som vi kan se av följande bibelverser:

"Och HAN gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, ATT UPPBYGGA KRISTI KROPP, till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, TILL MANLIG MOGNAD, och så bliva FULLVUXNA, intill KRISTI FULLHET." "(EFESIERBREVET 4:11-13)

Gud har satt oss i den kyrka som Han grundade, för att nyomvända personer skall kunna utvecklas i sin ande, själ och kropp enligt Hans Vilja. Såsom varje del av kroppen har en speciell funktion samtidigt som den fortfarande är en del av helheten, behöver vi som kristna passa in i den kyrka som Gud har placerat oss i och uppfylla vår roll där.

"Kroppen utgöres ju icke heller av en enda lem, utan av MÅNGA...Men nu HAR GUD GETT VARJE ENSKILD DEL just den plats I KROPPEN som HAN VILLE…Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp...Ögat kan inte säga till handen: Jag behöver dig inte…NI UTGÖR KRISTI KROPP och är var för sig delar av den. I SIN FÖRSAMLING HAR Gud GJORT NÅGRA till apostlar, andra till profeter, andra till lärare …" (1 KORINTIERBREVET 12:14-28)

Varför skulle vi vilja vända oss bort ifrån sådana löften i Bibeln? Gud har sagt i Sitt Ord att han skall placera oss i en kyrka med pastorer och lärare för att förbereda oss för Hans Sons, Jesu Kristi, återkomst . Inte undra på att Gud fordrar av oss att vi ger akt på följande varning:

"Och låtom oss akta PÅ VARANDRA för att UPPLIVA varandra till kärlek och goda gärningar; låtom oss ICKE ÖVERGIVA vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi FÖRMANA VARANDRA - detta så MYCKET MER som I sen huru DAGEN nalkas." (HEBRÉERBREVET 10:24-25)

[Början av sidan

3. Vad är synd? 

Bibeln säger: "Synd är överträdelse av lagen" (1 JOHANNESBREVET 3:4).

Med att överträda lagen menas att bryta Guds bud, dvs de Tio Budorden och många andra moraliska lagar i Bibeln, som Han har stiftat för oss alla att följa.

Varja gång du ljuger, stjäl, inte respekterar dina föräldrar, begår äktenskapsbrott, är avundsjuk eller inte bryr dig om Gud, syndar du. Inte nog med att vi syndar när vi gör något ont, men vi skall också dömas för det goda som vi INTE har gjort: "Alltså, den som förstår att göra vad gott är, men icke gör det, för honom bliver detta till synd" (JAKOBSBREVET 4:17). Detta betyder i realiteten att vi lever hela vårt liv i synd om vi inte lever det för Gud, "ty allt som icke sker av tro, det är synd" (ROMARBREVET 14:23). Gud ser inte genom fingrarna på "små" synder - vare sig det rör sig om mord eller 'bara en lögn', separerar oss VARJE synd ifrån Gud och bara om vi NU bestämmer oss för att följa Jesus Kristus kan vi bli räddade: "Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden." (UPPENBARELSEBOKEN 21:8).

[Början av sidan

4. Hur kan man lära känna Gud? 

Många känner sig nöjda bara med en ytlig kunskap om Gud. Men han vill ha en nära gemenskap med var och en av oss! "Och detta är evigt liv, ATT DE KÄNNA DIG, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus." (JOHANNESEVANGELIET 17:3).

För att lära känna Gud måste man söka Honom: "Men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem SOM SÖKA HONOM." (HEBRÉERBREVET 11:6). Med att söka Gud menas bl.a., att LÄSA HANS ORD, Bibeln - därför att Gud ÄR Ordet (se JOHANNESEVANGELIET 1:1), och genom att studera det kan vi lära känna Honom.

Vi kan också BE Gud att Han skall uppenbara Sig Själv för oss: "Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner." (JEREMIA 33:3). "Stadigt förbidade jag HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop." (PSALTAREN 40:2).

Gud "har skapat människosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig utöver hela jorden; och han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skola bo – DETTA FÖR ATT DE SKOLA SÖKA GUD, om de till äventyrs skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom; fastän han ju icke är långt ifrån någon enda av oss" (APOSTLAGÄRNINGARNA 17:26-27).

Det är av största vikt för oss att vi lär känna Gud, och att veta Hans vilja för oss: "HERREN skådar ned från himmelen på människors barn, för att se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud." (PSALTAREN 14:2). För när vi lär känna Gud, lär vi oss också att vandra Hans väg: "De säga sig känna Gud, men med sina gärningar förneka de det; ty de äro vederstyggliga och ohörsamma människor, odugliga till allt gott verk." (TITUSBREVET 1:16). "Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud." (1 JOHANNESBREVET 2:3).

[Början av sidan]

5. Hur är det med dem som aldrig har hört Evangeliet? 

 "Herren … är långmodig mot eder, eftersom han icke vill att någon skall förgås, utan att alla skola vända sig till bättring." (2 PETRUSBREVET 3:9). Vi kan vara säkra på att Gud är en rättvis Gud. "Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med rättvisa." (PSALTAREN 98:9).

Alla människor har en känsla för rätt och fel, även om de aldrig har hört om Evangeliet. Lagens verkan finns 'skriven i deras samveten/hjärtan': "Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför Gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga. Ty då hedningarna, som icke hava lag, av naturen göra vad lagen innehåller, så äro dessa, utan att hava lag, sig själva en lag, då de ju sålunda visa att lagens verk äro skrivna i deras hjärtan. Därom utgöra också deras egna SAMVETEN ett vittnesbörd, så ock, i den inbördes umgängelsen, deras tankar, när dessa anklaga eller ock försvara dem." (ROMARBREVET 2:13-15)

Alla människor har en känsla för rätt och fel, även om de aldrig har hört om Evangeliet. Lagens verkan finns 'skriven i deras samveten/hjärtan': "Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför Gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga. Ty då hedningarna, som icke hava lag, av naturen göra vad lagen innehåller, så äro dessa, utan att hava lag, sig själva en lag, då de ju sålunda visa att lagens verk äro skrivna i deras hjärtan. Därom utgöra också deras egna SAMVETEN ett vittnesbörd, så ock, i den inbördes umgängelsen, deras tankar, när dessa anklaga eller ock försvara dem." (ROMARBREVET 2:13-15)

Emellertid har ingen egentligen någon ursäkt - varje människa borde veta tillräckligt mycket om Gud bara genom att betrakta skapelsen omkring oss: "Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt." (ROMARBREVET 1:20). Dessutom har de flesta nationer haft många tillfällen att höra Evengeliet: Bibeln har nu blivit översatt på fler än 2233 språk, vilka täcker mer än 95% av världens befolkning!

[Början av sidan]   

6. Vad händer när jag dör? 

"Och såsom det är människorna förelagt ATT EN GÅNG DÖ och sedan dömas." (HEBRÉERBREVET 9:27). Bibeln talar ofta om den här Domedagen och varnar oss för den. "Ty den stund kommer, då alla som äro i gravarna skola höra hans röst och gå ut ur dem: DE SOM HAVA GJORT VAD GOTT ÄR SKOLA UPPSTÅ TILL LIV, OCH DE SOM HAVA GJORT VAD ONT ÄR SKOLA UPPSTÅ TILL DOM." (JOHANNES 5:28-29). Dessa är Jesu ord, och Han varnar mer än en gång om detta. "Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skola församlas alla folk, och han skall skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra...OCH DESSA SKOLA DÅ GÅ BORT TILL EVIGT STRAFF, MEN DE RÄTTFÄRDIGA TILL EVIGT LIV." (MATTEUSEVANGELIET 25:31-33,46). Överväg noga hur du lever/tillbringar/spenderar de 70 eller så åren utav ditt liv - de bestämmer hur du kommer att spendera evigheten. För att läsa mer om detta ämne klicka här.

[Början av sidan]    

7. Existerar helvetet? Vad är det?

Gud är rättfärdig och rättvis. Därför kommer Han att belöna "dem som söka honom" (HEBRÉERBREVET 11:6) medan Han kommer att straffa dem som lever ett själviskt liv: "Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skola församlas alla folk, och han skall skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra... och dessa skola då gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv." (MATTEUSEVANGELIET 25:31-33.46)

Helvetet beskrivs i Bibeln som "brinnande sjön" (UPPENBARELSEBOKEN 20:14) eller "brinnande ugnen" (MATTEUSEVANGELIET 13:49, 50). Det är en EVIG ELD (MATTEUS 18:8), som INTE KAN SLÄCKAS (MARKUSEVANGELIET 9:48). Helvetet är en plats där man kommer att erfara total separation ifrån Gud: "GÅN BORT IFRÅN MIG, I förbannade, till den eviga elden" (MATTEUSEVANGELIET 25:41). Medan Gud är ljus, är helvetet en plats av "mörkret härutanför.' Där skall vara gråt och tandagnisslan." (MATTEUSEVANGELIET 25:30). Jodå, helvetet är verkligt - det är därför som Jesus varnade oss mer än en gång: "Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna." (MATTEUSEVANGELIET 10:28).

[Början av sidan

8. Jag lider av ett missbruk som jag inte kan övervinna. Kan Gud hjälpa mig? Hur? 

Ja - Gud kan och vill hjälpa dig. Jesus helade ALLA som kom till Honom. "Och han gick omkring i hela Galileen … botade ALLA slags sjukdomar och ALLT slags skröplighet bland folket … Och man förde till honom ALLA sjuka som voro hemsökta av olika slags lidanden och plågor, alla som voro besatta eller månadsrasande eller lama; OCH HAN BOTADE DEM." (MATTEUSEVANGELIET 4:23-24).

Notera att folket kom till Jesus eller ibland blev förda till Honom. Detta är det första steget du bör ta - gå till Jesus och be Honom om helande. Hur? Bara ha tron att "Jesus Kristus ÄR densamme i går och i dag, så ock i evighet." (HEBRÉERBREVET 13:8). Han vill "förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna …" (LUKASEVANGELIET 4:18). Det betyder att Han VILL hela DIG om du faller inom denna kategori. Läs vittnesbörden från många personer i vår kyrka som har blivit helade genom bön, handpåläggning, smörjelse med olja eller på andra sätt. Genom att tillämpa sin tro på Jesus, blev de fria ifrån rökning, alkohol, droger eller andra typer av missbruk.

[Början av sidan]

9. Hur kan en god Gud skapa det onda? 

Gud är inte ond, ej heller skapade Han det onda. Människan drog själv på sig det onda genom att själviskt välja sin egen väg åtskilld från Guds väg. När Adam och Eva var olydiga mot Gud, valde de det som "var en lust för ögonen" och "ljuvligt" (1 MOSEBOKEN 3:6). Genom deras val kom det onda in i världen. Genom vårt eget val drar vi också över oss ondska i våra liv. "Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud" (ROMARBREVET 3:23). Om Gud hade skapat oss till robotar, kunde Han ha programmerat oss till att göra det goda. Men det hade inneburit att vi inte skulle ha en fri vilja. Utan ett fritt val, är kärlek omöjlig. Gud hade skapat en perfekt värld utan ondska i begynnelsen. "Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott" (1 MOSEBOKEN 1:31). Likaså, i det Nya Jerusalem kommer "döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget" (UPPENBARELSEBOKEN 21:4). Gör inte fel val, för det är VI som väljer antingen det onda eller det goda: "därför att I icke svaraden, när jag kallade, och icke hörden, när jag talade, utan gjorden, vad ont var i mina ögon, och UTVALDEN det som var mig misshagligt." (JESAJA 65:12).

[Början av sidan]
 

10. Vad är innebörden av er logo? 

NAMNET: CHRISTIAN ASSEMBLIES [EUROPE] INTERNATIONAL

LogoVårt namn återspeglar flera olika aspekter av vår församling: vi är kristna, baserade på Bibeln, Guds Ord, vi står stadigt i traditionen av de reformatörer och väckelsepredikanter som vandrat före oss, inklusive Martin Luther (protestantiska reformationen), John Wesley (Metodistkyrkan), General Booth (Frälsningsarmén), bara för att nämna några få. Vi håller fast vid protestantiska värderingar och hävdar "frälsning endast genom Kristus" och "endast Bibeln" som grund för vår tro.

Eftersom vi är organiserade i husgrupper, antog vi namnet "Assemblies" (församlingar) för att indikera att vi är många grupper men en administration.

Slutligen, "International" (Internationella) indikerar att vi är spridda över flera länder, och fullbordar det Stora Uppdraget att föra Evangeliets ljus till Israels förlorade får (MATTEUSEVANGELIET 10:6) och att vara ett ljus för världen.

FLAMMAN
Flamman utgjorde den ursprungliga logon i vår församling, när grunden till detta arbete i Kristus lades (se Vår historia). Den representerar den Helige Ande när Han uppfyllde lärjungarna på pingstdagen (APOSTLAGÄRNINGARNA kapitel 2): "Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem."

SVÄRDET
Svärdet är en annan symbol som tagits från Skriften. Det står för Guds Ord, vilket är "levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." (HEBRÉERBREVET 4:12). Bibeln befaller kristna att ta på sig Guds rustning, som inkluderar "Andens svärd, som är Guds ord" (EFESIERBREVET 6:17).

TRUMPETEN
Trumpeten symboliserar de kristnas arbete i denna världen - att förkunna Evangelium och att varna syndare för den kommande Domen över världen. "Stöten i basun på Sion, och blåsen larmsignal på mitt heliga berg; må alla landets inbyggare darra! Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära" (JOEL 2:1).

 SKÖLDEN
Logon har formen av en sköld, symboliserande Guds beskydd av den kristne när han står fast i sin tro (ROMARBREVET 11:20). Denna "trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar" är också en del av vår andliga rustning (EFESIERBREVET 6:16).

DEN RÖDA FÄRGEN
Rött symboliserar Kristi Blod som utgjöts för våra synder och sjukdomar på Golgata för 2000 år sedan. På Domedagen kan bara de bestå inför Gud som "hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod" (UPPENBARELSEBOKEN 7:14). För Jesus sade: "detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse" (MATTEUSEVANGELIET 26:28).

[Början av sidan]
 

11. Firar ni Sabbaten? På vilken dag i veckan?

Grundat på läran i Nya Testamentet (JOHANNESEVANGELIET 20:26, APOSTLAGÄRNINGARNA 2:42, APOSTLAGÄRNINGARNA 20:7-8, 1 KORINTIERBREVET 16:2), träffas vi regelbundet på söndagar för kristen gemenskap: vi tillber Gud, undervisas i Hans ord och tar nattvarden. Enligt det mönster man ser i många bibelord, bemödar vi oss också om att hålla denna dag som en vilodag från normalt arbete. Vi får många förfrågningar ifrån personer som säger att kristna bör hålla sabbatslagarna och göra det på lördagen i vår moderna vecka. Bibeln klargör att kristna inte skall försöka ge sig in i det Gamla Testamentets förbund för att få frälsning (APOSTLAGÄRNINGARNA 15:28-29, GALATERBREVET 5:2-4, GALATERBREVET 3:1-3, GALATERBREVET 4:10-11). Dessutom visar sjudagarsveckan i vår moderna (solära) tideräkning ingen direkt förlängning av den Gammaltestamentliga hebreiska dateringen av Sabbatsdagar. Med andra ord kanske vår moderna "lördag" inte alls sammanfaller med den "sjunde dagen" eller Sabbatsdagen in den hebreiska almanackan. Skriften befaller klart: “Låt därför ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat.” (KOLOSSERBREVET 2:16-17). För att kunna svara på denna komplexa fråga har vi skrivit mer i vårt Brev till den som firar sabbaten(på engelska). 

[Början av sidan]
 

12. Kan vi bli medlemmar i er församling?

Vi kan inte erbjuda någon form av kompanjonskap eller finansiellt stöd för närvarande men allt material som du finner användbart på denna webbplats, t.ex. studieblad från Bibelstudiesektionen eller vittnesbörd från våra medlemmer, får användas fritt. Allt vi ber om är att orginalkällan uppges i sådana fall.

Vi är en liten pingstförsamling med en ganska informell stuktur och vi lägger tyngdpunkten på omvändelse, dop och erhållandet av den Helige Ande med tecknet av tungomålstal. Vi följer Herrens befallning att predika Hans Evangelium, för närvarande främst i Europa, Australien och Nordamerika.

[Början av sidan]