Reformationsbibeln del 2

 Skriv ut denna sida

2. Varför föredrar ni att använda Reformationsbibeln (RB) snarare än moderna versioner som Svenska Folkbibeln (SFB) eller Bibel 2000?

Svar:

Vi använder inte enbart Reformationsbibeln (och Karl XII:s Bibel för Gamla Testamentet) utan även andra Bibelversioner för fördjupande studier och för att förstå svåra passager. Vi tror dock att Reformationsbibeln är den i särklass BÄSTA översättningen som finns tillgänglig på det svenska språket och använder därför denna för dagligt bruk och i våra möten.

Reformationsbibeln är ingen ny Bibelöversättning, utan en språklig revidering av Karl XII:s kyrkobibel, som i sin tur är en språkrevidering av Gustav Vasas Bibel. Gustav Vasas Bibel från 1541 är vår första Bibel på svenska, och den hade huvudsakligen Luthers tyska Bibel från 1536 som förlaga. Nedan tar vi upp de två huvudsakliga anledningarna till att Reformationsbibeln (Karl XII:s Bibel och Gustav Vasas Bibel) är den bästa Bibelversionen: Den är baserad på överlägset bättre texter och är teologiskt oförfalskad.

För vidare information om Reformationsbibeln kontra övriga Bibelöversättningar hänvisar vi till Reformationsbibelsällskapets webbsida: Reformationsbibeln

  1. RB är baserad på överlägset bättre texter (ursprungliga manuskript)
  2. Reformationsbibeln är teologiskt oförfalskad

1. RB är baserad på överlägset bättre texter (ursprungliga manuskript)

Reformationsbibeln baseras på Textus Receptus den "Mottagna Texten". Böckerna och breven är ett flöde av texter som också kallas de bysantinska texterna EFTERSOM DE HAR SITT URSPRUNG I ANTIOKIA. De flesta moderna bibelversionerna baseras (i olika utsträckning) på de alexandrinska texterna. Varför tror vi då att texterna från Antiokia är mer pålitliga?

a) Reformationsbibeln baseras på en bättre version av Gamla Testamentet (GT).

Reformationsbibeln är översatt från den massoretiska, hebreiska texten. Massoreterna var judiska lärde män och textkritiker som så småningom öppnade akademier i Tiberius och Babylon. För att bevara den exakta hebreiska texten i GT introducerade de vokalpunkter, fixerade accenter, markerade indragna pauser etc. De var ytterst noggranna när de kopierade texten. Texten som Reformationsbibeln är baserad på kallas Ben Chayyim-texten vilken tack vare Massoreternas arbete är VÄLDIGT LIK DET HEBREISKA ORIGINALET. Reformationsbibeln har TROFAST ÖVERSATT DENNA TEXT.

Översättarna bakom exempelvis Svenska Folkbibeln och Bibel 2000 beslöt dock att denna text, som accepterades som det hebreiska GT i över 1000 år, behövde "uppdateras". Svenska Folkbibeln anser att Septuaginta (en grekisk översättning av GT) är lika viktig som den hebreiska texten och korrigerar” vokaluppsättningen i de hebreiska manuskripten! De ANSÅG SIG KUNNA TOLKA den hebreiska texten bättre än de som skrev av och bevarade den!

b) Reformationsbibeln är baserad på en bättre version av det grekiska Nya Testamentet (NT).

Reformationsbibeln är baserad på de "bysantinska texterna" av de grekiska manuskripten. Källan till dessa texter kom från ANTIOKIA där LÄRJUNGARNA FÖRST KALLADES KRISTNA! Dessa var standardtexterna som användes av kyrkan från första början till sent 1800-tal. Kyrkan FÖRKASTADE de få korrumperade texterna från Alexandria i Egypten (där den falska läran från Origen och många andra korrumperade och sekter var baserade) och höll sig till texterna från Antiokia, vilka låg till grund för evangeliets spridning utöver Mindre Asien och resten av det romerska imperiet efter Jerusalems fall år 70 e. Kr.

Enligt Kurt Aland fanns det 1967 ungefär 5225 grekiska manuskript tillgängliga. Vi skall JÄMFÖRA ANTALET manuskript som överensstämmer med de bysantinska texterna (på vilka Reformationsbibeln är baserad) med den alexandrinska texten (vilken endast ligger till grund för delar av de moderna översättningarna)

Av de 88 papyrusfragmenten är 75 baserade på den bysantinska texten, bara 13 på den alexandrinska.
Av de 258 manuskripten med stor bokstav är 249 baserade på den bysantinska texten, medan endast 9 på den korrumperade alexandrinska.
Av de 2764 manuskripten skrivna med skrivstil är 2741 baserade på den bysantinska texten, medan bara 23 på den alexandrinska!!!
Av de 2143 manuskripten för högläsning är 2143 baserade på den bysantinska, medan INGA är baserade på den alexandrinska!
Av de totalt 5255 grekiska manuskripten baseras 5210 på den bysantinska texten och endast 45 på den alexandrinska.

Gud har faktiskt lovat att bevara Sitt Ord -

"HERRENS TAL ÄR ETT RENT TAL, likt silver som rinner ned mot jorden, luttrat i degeln, RENAT SJU GÅNGER. Du, HERRE, skall bevara dem, du skall BESKYDDA dem för detta släkte evinnerligen." (PSALTAREN 12:7-8).

Eftersom 99% av texterna faller inom den bysantinska ramen är det tydligt att Gud HAR bevarat Sitt Ord, och därför borde vi se till att våra Biblar är översatta från denna dokumentkälla (som Reformationsbibeln är) snarare än från de KORRUMPERADE ALEXANDRINSKA TEXTERNA.

De två huvudsakliga alexandrinska texterna (Sinaiticus eller Alef-texten och Vaticanus eller B-texten) är av låg kvalitet vad gäller i stort sett alla aspekter - de skiljer sig från varandra på mer än 3000 ställen enbart i evangelierna. Det finns ingen enighet mellan dem och således kan översättningar som använder dessa antingen som grund (Westcott & Hort) eller bara som en bidragande faktor (Nestle-Aland) "VÄLJA FRITT" VILKEN TEXTVERSION SOM PASSAR BÄST TILL DERAS "FILOSOFI".

Scrivner sade att Codex Alef var "grovt skriven", "full av avskrivningsfel" såsom att "utelämna hela rader från originalet". Så när Mrs Gail Riplinger tillkännager att 60 000 ord saknas i de moderna översättningarna har hon helt rätt! Orsaken är att MANUSKRIPTEN DE TAGITS FRÅN ÄR FELAKTIGA och saknar hela avsnitt av Bibeltexten.

Vaticanus utelämnar:

1 MOSEBOKEN 1:1 till 1 MOSEBOKEN 46:28
PSALTAREN 106-138
MATTEUSEVANGELIET 16:2-3
Paulus brev i rollen som församlingsherde
HEBRÉERBREVET 9:14-23; 25
UPPENBARELSEBOKEN

Förutom allt detta utelämnas enbart i evangelierna 237 ord, 452 satser och 748 hela meningar, vilka i hundratals senare kopior överensstämmer med varandra i det avseendet att de har samma ord på samma plats, samma satser på samma plats och samma meningar på samma plats.

Det finns också många artiklar som är kritiska mot den bysantinska texten, vilken Reformationsbibeln är baserad på, varav den huvudsakliga invändningen är att de två viktigaste alexandrinska texterna (Vaticanus & Sinaiticus) är äldre texter. Och detta är faktiskt sant. Men ÄLDRE BETYDER INTE NÖDVÄNDIGTVIS MER KORREKTA OCH BÄTTRE. Vad som är av större betydelse är hur många avskrivningar som gjorts sedan originalet skrevs. Exempelvis kan en text vara 1000 år yngre än originalet, men om den bara kopierats fyra gånger kommer den att vara väldigt exakt. Däremot kan en text som endast är 400 år yngre än originalet ha kopierats tio gånger under denna tid. I detta fall skulle det äldre manuskriptet vara MINDRE pålitligt. Så att använda ENBART ÅLDER SOM FÖRSVAR ÄR FELAKTIGT.

[Början av sidan]

2. Reformationsbibeln är teologiskt oförfalskad

Ett sätt att resonera i försvaret av de ändringar som gjorts i moderna Bibelversioner är att de inte ger upphov till några viktiga doktrinära ändringar. Många artiklar hävdar att ändringarna är små och att allt de gör är att uppdatera språket i de gamla manuskripten genom att använda bättre översättningsteknik.

Detta är dock inte alls fallet. Nedan finns bara några av de förändringar som gjorts i moderna versioner av Bibeln, vilka är väldigt påtagliga och FAKTISKT PÅVERKAR VÅR TEOLOGI OCH VÅRA DOKTRINER. I det här sammanhanget är Mrs Riplingers arbete särskilt bra och mycket detaljrikt. Dr Jack Moorman har sammanställt 356 doktrinära avsnitt som har ändrats för att stämma överens med Alef- och B-manuskripten från Alexandria "irrlärans näste".

Sådana viktiga teman som: KRISTI GUDOM, treenighetsläran är ifrågasatt; MÄNNISKOSONENS RÄTTMÄTIGA PLATS I HIMMELEN är förnekad; tro på Jesus som en FÖRUTSÄTTNING FÖR EVIGT LIV är borttaget; bön till Fadern i Sonens namn är motarbetat; hänvisningar till KRISTI DOMSTOL är borttagna; KRISTI MIRAKULÖSA MÄNNISKOBLIVANDE är borttaget i vissa Bibelord; HÄNVISNING TILL HELVETET är borttaget; och HÄNVISNING TILL JESU BLOD är borttaget etc.

Här är tre exempel från en jämförelse mellan Reformationsbibeln (RB) och Svenska Folkbibeln (SFB) som exempel. Som nämnts finns fler än 350 sådana här exempel som skulle kunna citeras :-

Exempel 1

RB - "I honom har vi förlossningen GENOM HANS BLOD, syndernas förlåtelse". KOLOSSERBREVET 1:14

SFB - "I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder". KOLOSSERBREVET 1:14

Hänvisningen till JESU BLOD har blivit BORTTAGEN!! En intressant kommentar vid sidan om - man kan inte sjunga någon av de traditionella hymner som nämner "renad i blodet" om man läser exempelvis SFB eller Bibel 2000, eftersom de har tagit bort alla sådana fraser! Inga fler "Löftena kunna ej svika", "Om Jesu blod jag sjunga vill" eller Bred dina vida vingar för läsare av Svenska Folkbibeln eller Bibel 2000, tyvärr.

Exempel 2

RB - "Josef och hans mor förundrade sig". LUKASEVANGELIET 2:33

SFB - "Hans far och mor förundrade sig". LUKASEVANGELIET 2:33

Denna översättning har FÖRSVAGAT KRISTI JUNGFRUFÖDSEL! Josef blir hans verkliga far i Svenska Folkbibeln.

Exempel 3

RB - "Ty vi skall alla stå inför Kristi domstol... Alltså skall var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv". ROMARBREVET 14:10b, 12.

SFB - "Vi skall ju alla stå inför Guds domstol... Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud". ROMARBREVET 14:10b, 12.

I RB skall alla STÅ INFÖR KRISTUS, och göra räkenskap (stå till svars) inför Gud, alltså KALLAS KRISTUS FÖR GUD. SFB ändrar "Kristi" i vers 10 till "Guds", alltså blir vers 12 bara en upprepning av vers 10 och inte en bekräftelse av att den Person av Gudomen som har rätten att döma är Kristus.

"DITT TAL ÄR VÄL LUTTRAT, OCH DIN TJÄNARE HAR DET KÄRT". PSALTAREN 119:140.

[Början av sidan]